ෆෝම්වර්ක් ප්ලයිවුඩ්

  • Plastic Plywood

    ප්ලාස්ටික් ප්ලයිවුඩ්

    ROCPLEX ප්ලාස්ටික් ප්ලයිවුඩ් යනු මිලිමීටර් 1.0 ප්ලාස්ටික් වලින් ආවරණය කර ඇති උසස් තත්ත්වයේ ඉදිකිරීම් භාවිත ප්ලයිවුඩ් වන අතර එය නිෂ්පාදනයේදී ආරක්ෂිත ප්ලාස්ටික් බවට පත්වේ. දාර ජලය විසුරුවා හැරිය හැකි ඇක්‍රිලික් තීන්තවලින් මුද්‍රා තබා ඇත.

  • Film Faced Plywood

    චිත්‍රපට මුහුණැති ප්ලයිවුඩ්

    රොක්ප්ලෙක්ස් ෆිල්ම් ෆේස්ඩ් ප්ලයිවුඩ් යනු ෆීනොලික් ෙරසින් පතිකාර කරන ලද චිත්‍රපටයකින් ආවරණය වූ උසස් තත්ත්වයේ දැව ප්ලයිවුඩ් වන අතර එය නිෂ්පාදන කාලය තුළ ආරක්ෂිත චිත්‍රපටයක් බවට පත්වේ.